A tots els socis

La propera assemblea extraordinària es farà el proper dissabte 23 de gener de 2021 de forma telemàtica a les 12h. amb el següent ordre del dia :
 
1- aprovació de l’acta de l’assemblea extraordinària

2- informe de presidència
  2.1 tancament econòmic exercici 2020
3 presentació de la nova junta directiva del CRT, i cese de l’actual
 
El secretari 

Jordi Monllaó